Happy Birthday, Betty!

Happy Birthday to you,
Happy Birthday to you,
Happy Birthday, dear Betty,
Happy Birthday to you!

Betty